دستورالعمل اجرایی تخلیه لنج های باری

دستورالعمل اجرایی تخلیه لنج های باری در بندر کلانتری توسط شرکت مسلم

 • اولویت اسکله ها برای پهلودهی و تخلیه شناور ها به ترتیب زیر است:
 • شناور های مسافری
 • شناورهای حامل احشام
 • شناور های حامل مواد فاسد شدنی
 • شناورهای کانتیرنی
 • شناورهای فله بر و کیسه بر
 • شناورهای حامل کالاهای عمومی یا جنرال کارگو
 • شناور های سنتی

دستورالعمل تخلیه شناور های سنتی به شرح ذیل است

الف: نوبت تخلیه بر اساس زمان ورود به بندر است اما نوبت تخلیه با توجه به عوامل زیر قابل تغییر است:

 • لنج های با شرایط اضطرار نظیر خرابی موتور، نشتی آب و غیره در اولویت اند.
 • چنانچه بار چند لنج نوبت دار متعلق به یک شخص یا شرکت باشد و نتواند همزمان برای تمام شناور های وسیله حمل مهیا کند، فقط بر روی یک شناور عملیات تخلیه انجام می شود و مابقی لنج ها باید از نوبت خارج شده و منتظر اتمام تخلیه لنج قبلی بمانند
 • لنج های پهلودهی شده و آماده تخلیه تا ساعت 9 صبح باید هماهنگی های خروج کالا از منطقه یا گمرک را انجام داده و وسیله حمل نیز مهیا کنند در غیر این صورت، عملیات تخلیه در آن روز کاری به لنج بعدی در صف انتظار تعلق می گیرد.
 • در صورتی که صاحب کالای لنج باری، در طول روز نتواند به تعداد مورد نیاز وسیله حمل مهیا کند، برای جلوگیری از توقف عملیات و در صورت صلاحدید مدیر ترمینال، بار به انبار بندر منتقل و صاحب کالا مشمول هزینه تخلیه و بارگیری از انبار نیز خواهد شد.
 • چنانچه صاحب کالای یک شناور، تا سه روز کاری نتواند خود را آماده تخلیه کند، شناور از اسکله جدا شده و لنج دیگری جایگزین می گردد.
 • در صورتیکه یک لنج نوبت دار، سنگین و دارای آبخور بیشتر از ظزفیت اسکله های کوچک باشد، باید منتظر خالی شدن جا در اسکله با قابلیت پهلودهی بماند.

ب: پهلودهی شناور با هماهنگی مسئول اسکله بندر انجام می پذیرد

ج: عملیات تخلیه و بارگیری باید تحت نظارت مسئول اسکله بندر انجام گیرد.

د: مسئولیت هماهنگی و اجرای عملیات تخلیه و بارگیری، به عهده مسئول اسکله و مدیر ترمینال شرکت مسلم و تحت نظارت مسؤل اسکله بندر است.

دکمه بازگشت به بالا